Hội Doanh Nghiệp Quận 9 > Điều lệ Hội

Điều lệ Hội

                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG

HỘI DOANH NGHIỆP QUẬN 9

 

Căn cứ NĐ 45/2010/NĐ – CP, ngày  21/04/2010 của Chính phủ V/v quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.

Căn cứ thông tư 11/2010 TT – BNV, ngày 26/11/2010 của Bộ nội vụ v/v quy định chi tiết thi hành nghị định 45/2010/ NĐ – CP của Chính phủ và tình hình thực tế của Hội.

Căn cứ Quyết định số 1867/QĐ-UB ngày 25/5/2005 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh v/v thành lập Hội doanh nghiệp Quận 9.

CHƯƠNG I :

TÊN GỌI – TÔN CHỈ –  MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG

ĐIỀU 1: Tên gọi, trụ sở:

 1. Tên gọi chính thức: HỘI DOANH NGHIỆP QUẬN 9 (gọi tắt là Hội)

Hội Doanh nghiệp là một tổ chức quần chúng được thành lập trên cơ sở tự nguyện, tự trang trải kinh phí hoạt động, được UBND Thành phố cho phép thành lập.

 1. Địa chỉ văn phòng: Trong khuôn viên Chi cục thống kê Quận 9 (20 Nguyễn Trãi, P. Hiệp Phú, Quận 9, Tp HCM .

Trụ sở có thể thay đổi khi có quyết định của Đại Hội toàn thể hay Ban Chấp hành Hội DN quận 9.

Hội có biểu tượng riêng, có thể thay đổi do Đại Hội toàn thể hoặc do Ban chấp hành Hội quyết định.

Ngày thành lập Hội Doanh nghiệp Quận 9: 25/5/2005.

ĐIỀU 2 : Tôn chỉ, mục đích của Hội.

 1. Hội Doanh nghiệp Quận 9 là cầu nối giữa cơ quan quản lý Nhà nước cấp Quận đối với các Doanh nghiệp, các nhà quản lý kinh tế xã hội với các tổ chức trong và ngoài Quận.
 2. Hội Doanh nghiệp Quận 9 là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các cá nhân, doanh nghiệp cùng mục đích, ngành nghề, hoạt động trên địa bàn quận 9 (thành phần chính là các doanh nhân, nhà quản lý doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế). Hội doanh nghiệp quận 9 thành lập nhằm đáp ứng tình cảm, nguyện vọng, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của Hội viên. Đồng thời tạo điều kiện cho các nhà doanh nghiệp trao đổi về kinh nghiệm, tư vấn pháp lý, điều hành sản xuất kinh doanh, nắm bắt kịp thời những thông tin kinh tế, chủ trương chính sách Nhà nước. Từ đó đầu tư phát triển kinh tế đúng Pháp luật, gắn liền với lợi ích Hội viên và nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của Quận.

Tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp nâng cao tri thức quản lý, nghề nghiệp, tiếp cận thị trường, tiếp cận đầu tư và phát triển kinh doanh. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trẻ tha gia các hoạt động xã hội

Hội đại diện cho các doanh nghiệp trên địa bàn quận bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của Hội viên trước pháp luật và công luận.

Thông qua nguyện vọng chính đáng của các Doanh nghiệp, đề nghị với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tạo điều kiện thuận lợi, nhằm phát huy tiềm năng (vốn, tay nghề, kỹ thuật) đầu tư cho sự phát triển kinh tế xã hội của Quận nhà.

ĐIỀU 3: Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

 1. Hội Doanh nghiệp Quận 9 hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, trao đổi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, tư vấn pháp lý, quản lý, điều hành nhiệm vụ, trao đổi thông tin kinh tế trên địa bàn Quận 9.
 2. Hội doanh nghiệp Quận 9 chịu sự quản lý Nhà nước của UBND Quận 9, có quan hệ trực tiếp, chặt chẽ với Hiệp hội doanh nghiệp Tp.HCM và các Hội ngành nghề; là thành viên trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc của MTTQ quận 9.
 3. Hội là tổ chức xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản tại ngân hàng, được thành lập bộ phận thông tin ngôn luận theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG II: NHIỆM VỤ – QUYỀN HẠN CỦA HỘI

ĐIỀU 4:  Nhiệm vụ của Hội

– Tập hợp, đoàn kết và đại diện cho tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn Quận 9, phát huy các tiềm năng, thế mạnh của Hội viên tham gia các hoạt động kinh tế.

– Bảo vệ quyền lợi, lợi ích của Hội viên, tạo điều kiện để các hội viên được giao lưu, trao đổi về chuyên môn, nghề nghiệp và hoạt động của nhau. Giúp đỡ nhau về tinh thần, vật chất tương trợ nhau khi gặp khó khăn trong kinh doanh.

– Hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn về thủ tục cho các Doanh nghiệp, nhằm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật Nhà nước, phát huy tiềm năng thế mạnh, phát triển sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng của Quận .

– Tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn chủ trương, chính sách pháp luật, tư vấn pháp lý để trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác, liên kết giữa các nhà Doanh nghiệp.

– Tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, trao đổi thông tin hai chiều, liên kết hợp tác với các Hội bạn trong nước và quốc tế.

– Báo cáo định kỳ với UBND Quận 9 về tổ chức hoạt động của Hội.

ĐIỀU 5:  Quyền hạn của Hội

– Tham gia đề xuất kiến nghị với cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan ban ngành và quản lý Nhà nước về các chính sách, chủ trương, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh.

– Phối hợp với các Hiệp hội, hội quận bạn tham dự và tổ chức các hội nghị, hội thảo, đóng góp ý kiến với các cơ quan chức năng, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên.

– Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Hội viên.

– Thực hiện các dịch vụ phục vụ Hội viên và phát triển Hội theo quy định của pháp luật,

– Được đề cử người đại diện của Hội tham gia vào danh sách ứng cử viên các tổ dân cử theo hướng dẫn của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Quận.

– Được giới thiệu và đề cử Hội viên đại diện Hội đi nước ngoài tiếp cận thị trường, nghiên cứu các đề tài khoa học kỹ thuật, tham dự các cuộc triển lãm, hội nghị, Hội thảo theo quy định của Nhà nước.

– Tham gia ý kiến vào các văn bàn quy phạm Pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hội theo quy định của Pháp luật. Kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề có liên quan tới sự phát triển của Hội và lĩnh vực hoạt động Hội.

– Được gây quỹ Hội trên cơ sở hội phí của Hội viên và vận động các nguồn thu khác từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của Pháp luật.

– Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của Nhà nước.

ĐIỀU 6: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hội:

Hội được tổ chức hoạt động theo Điều lệ Hội được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và không trái với pháp luật.

Hội tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

CHƯƠNG III: HỘI VIÊN

ĐIỀU 7: Điều kiện để trở thành Hội viên:

Tất cả các doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá thể, chi nhánh, văn phòng đại diện, có trụ sở đóng tại địa bàn Quận. Tán thành Điều lệ, tự nguyện làm đơn xin gia nhập đều trở thành hội viên của Hội.

Cá nhân có đủ điều kiện trên có đơn xin gia nhập, cam kết tuân thủ pháp luật và Điều lệ của Hội muốn tham gia Hội doanh nghiệp phải làm đơn xin gia nhập, nếu không phải là thành viên trong Ban Giám đốc hoặc Chủ doanh nghiệp, cơ sở thì phải có sự ủy quyền của đơn vị.

Cá nhân không đủ điều kiện trở thành Hội viên của Hội mà có những đóng góp đáng kể cho phong trào và phát triển của Hội, tán thành Điều lệ Hội và có đơn xin gia nhập thì sẽ được Ban chấp hành xem xét và công nhận là Hội viên danh dự của Hội. Hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như Hội viên của Hội, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và không được bầu cử, ứng cử vào Ban chấp hành, Ban kiểm tra.

ĐIỀU 8: Thể thức vào Hội, ra Hội.

 1. Người muốn tham gia vào Hội phải làm giấy xin tự nguyện gia nhập Hội (nếu không phải là thành viên trong Ban giám đốc hoặc chủ doanh nghiệp, cơ sở thì phải có sự ủy quyền của đơn vị). Ban chấp hành Hội xem xét đơn, quyết định kết nạp và cấp thẻ Hội viên.
 2. Khi Hội viên muốn ra khỏi Hội phải tự mình viết đơn nêu rõ lý do, được tổ chức báo cáo xem xét, đề nghị Ban chấp hành Hội ra quyết định chuẩn y việc xin ra Hội và thu lại thẻ hội viên.

ĐIỀU 9 : Quyền lợi của hội viên

Thực hiện quyền dân chủ – bình đẳng khi thảo luận công việc của Hội.

Yêu cầu Hội can thiệp, bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng khi bị xâm phạm. Được thăm hỏi giúp đỡ khi gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh.

Tham dự mọi hoạt động của Hội, thảo luận và biểu quyết các mặt công tác của Hội. Được phát biểu ý kiến, đề đạt, kiến nghị nguyện vọng lên cơ quan chính quyền xem xét giải quyết kịp thời những vướng mắc, những yêu cầu của mình thông qua Hội Doanh nghiệp Quận 9.

Được đề xuất với Ban chấp hành về vấn đề cần đưa vào nội dung sinh hoạt định kỳ hay cuộc họp bất thường của Hội những công tác mà Hội quan tâm.

Được ứng cử, đề cử vào Ban chấp hành, Ban kiểm tra của Hội.

Được quyền rút tên ra khỏi Hội nếu không muốn tiếp tục tham gia, nhưng phải có đơn xin thông báo trước 01 tháng cho Ban chấp hành.

ĐIỀU 10: Nghĩa vụ của hội viên

Chấp hành qui chế, Điều lệ hoạt động của Hội, tuân thủ điều khoản và tham gia sinh hoạt thường xuyên. Thực hiện Nghị quyết của Hội, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Cung cấp những thông tin, số liệu cần thiết phục vụ cho hoạt động Hội.

Đóng lệ phí gia nhập Hội 100.000 đ. Đóng hội phí hàng năm 3.600.000đ/ năm vào tháng đầu trong năm. Tuyên truyền và phát triển hội viên mới, xây dựng tổ chức vững mạnh.

CHƯƠNG IV :  BỘ MÁY QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH VÀ TỔ CHỨC HỘI

ĐIỀU 11: Bộ máy quản lý điều hành của Hội:

Đại hội toàn thể hoặc Đại hội Đại biểu Hội viên.

Ban chấp hành, Thường vụ BCH.

Chủ tịch, các phó Chủ tịch.

Ban Kiểm tra Hội.

Thư ký Hội.

Văn phòng Hội, các đơn vị trực thuộc.

Ban chuyên môn, cơ quan ngôn luận và dịch vụ.

ĐIỀU 12 : Đại hội toàn thể hoặc Đại hội Đại biểu Hội viên.

 1. Đại hội là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội, Đại hội được tổ chức 05 năm một lần tại địa điểm trên địa bàn Quận 9. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội do Ban Chấp hành Hội quyết định. Trong trường hợp đặc biệt Ban chấp hành có thể triệu tập Đại hội bất thường.

Đại hội được coi là hợp lệ khi triệu tập ít nhất có 2/3 (hai phần ba) tổng số Đại biểu chính thức được triệu tập.

 1. Nhiệm vụ chính của Đại hội nhiệm kỳ.

Thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung

Thảo luận báo cáo tổng kết, phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Hội.

Thảo luận góp ý kiến báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ của Ban chấp hành và Ban kiểm tra

            Thảo luận và phê duyệt quyết toán nhiệm kỳ cũ và kế hoạch tài chính nhiệm kỳ mới.

Bầu cử Ban chấp hành và Ban kiểm tra.

Tôn vinh Chủ tịch danh dự của Hội( nếu có)

Thảo luận thông qua Nghị quyết của Đại hội.

 1. Ban chấp hành có thể triệu tập Đại hội toàn thể hoặc Đại hội Đại biểu bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách của Hội theo đề nghị của Chủ tịch, Ban chấp hành Hội hoặc trên 50% số ủy viên Ban chấp hành hoặc khi có 2/3 số Hội viên yêu cầu, hoặc khi có yêu cầu của UBND Quận 9( cơ quan quản lý nhà nước đối với Hội).
 2. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội

Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định.

Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội phải được quá ½( một phần hai) đại biểu chính thức có mặt tán thành.

ĐIỀU 13: Ban chấp hành:

 1. Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành Hội là Ban chấp hành Hội. Ban chấp hành Hội do Đại hội bầu chọn, được UBND ra quyết định công nhận.

Ban chấp hành là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ Đại hội.

Số lượng thành viên Ban chấp hành cụ thể trong mội nhiệm kỳ do Đại hội quyết định, trong đó có Chủ tịch, phó Chủ tịch, Thư ký.

Các thành viên Ban chấp hành Hội bầu ra 01 thành viên đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội và chọn các thành viên khác làm Phó Chủ tịch Hội. Số lượng Phó Chủ tịch do Ban chấp hành quyết định tùy theo tính chất từng thời kỳ.

Các thành viên Ban chấp hành bầu ra Ban thường trực bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và một số thành viên Ban chấp hành. Ban thường trực đảm nhận vai trò điều hành hoạt động thường xuyên của Hội.                

Ban chấp hành hoạt động theo quy chế của Ban chấp hành. Nhiệm kỳ của Ban chấp hành Hội theo nhiệm kỳ của Đại hội.

Ban chấp hành họp định kỳ 03 tháng 01 lần theo triệu tập của Chủ tịch. Các phiên họp Ban chấp hành được coi là họp lệ khi có mặt ít nhất 2/3 ủy viên Ban chấp hành.

Các quyết dịnh và nghị quyết của Ban chấp hành được thông qua bằng biểu quyết và chỉ có hiệu lực khi có trên 50% tổng số ủy viên Ban chấp hành dự họp tán thành. Trường hợp hai bên có số phiếu ngang bằng thì bên nào có ý kiến của Chủ tịch Ban chấp hành sẽ được chấp thuận.

Khi kết thúc nhiệm kỳ, Ban chấp hành hiện thời tiếp tục làm việc cho đến khi Đại hội bầu ra Ban chấp hành mới.

 1. Ban chấp hành có nhiệm vụ và quyền lợi:

– Quyết định các biện pháp thực hiện Nghị quyết của Đại hội. Giải quyết các vấn đề phát sinh giữa các kỳ Đại hội cũng như quyết định kế hoạch, chương trình công tác hàng năm, 06 tháng, hàng quý của Hội.

– Thông qua kế hoạch và quyết toán tài chính nhiệm kỳ và hàng năm của Hội để trình lên Đại hội hoặc Hội nghị toàn thể.

– Quy định cụ thể các nguyên tắc, chế độ quản lý, quy chế sử dụng tài chính của Hội. Quy chế tổ chức – hoạt động của văn phòng Hội.

– Phê duyệt các tổ chức trực thuộc được thành lập theo Điều lệ này.

– Bầu cử và bãi miễn bằng phiếu kín các chức danh lãnh đạo Hội: Chủ tịch, các Phó chủ tịch, thư ký Hội, các ủy viên thường vụ Ban chấp hành Hội, trưởng Ban kiểm tra.

– Xem xét, quyết định việc bổ nhiệm và bãi miễn các chức danh lãnh đạo các tổ chức do Hội thành lập.

– Quyết định kết nạp – bãi miễn tư cách Hội viên.

– Đại diện Hội nhận các khoản tài trợ của các tổ chức cá nhân đóng góp

– Quyết định tham gia, rút tên khỏi danh sách một tổ chức mà Hội đang là thành viên vì lợi ích của Hội.

– Nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hoạt động cũng như các tài liệu trình Đại hội (kể cả Đại hội bất thường) và Hội nghị toàn thể hàng năm của Hội.

ĐIỀU 14 : Ban thường vụ:

Ban thường vụ Hội doanh nghiệp Quận 9 gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và một số ủy viên thường vụ do Ban chấp hành bầu ra.

Ban thường vụ là cơ quan thường trực của Ban chấp hành thay mặt Ban chấp hành và chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành, điều hành các hoạt động thường xuyên của Hội giữa hai kỳ họp của Ban chấp hành, báo cáo hoạt động của Ban thường vụ tại hội nghị thường kỳ của Ban chấp hành.

Ban thường vụ họp định kỳ mỗi tháng 01 lần( khi cần có thể họp đột xuất) để kiểm điểm công tác và chuẩn bị các vấn đề sẽ đưa ra Hội nghị Ban chấp hành. Tùy theo tình hình có thể họp chuyên đề, họp bất thường theo đề nghị của Chủ tịch hoặc của trên 1/3 tổng số Ủy viên Ban thường trực. Buổi họp Ban thường trực chỉ tiến hành khi có trên ½ thành viên Ban thường trực có mặt.

ĐIỀU 15 : Chủ tịch và phó chủ tịch Hội:

 1. Chủ tịch Hội là một trong những thành viên của Ban chấp hành. Do Ban chấp hành bầu chọn.
 2. Chủ tịch Hội có nhiệm vụ và quyền hạn:

Đại diện pháp nhân của Hội trước pháp luật, chịu trách nhiệm trong việc quản lý tài chánh và tài sản của Hội. Kiểm tra công việc của các thành viên Ban thường vụ và các Bộ phận trực thuộc.

Triệu tập, chủ trì các cuộc họp của Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội.

Chịu trách nhiệm các hoạt động của Hội trước Ban chấp hành và toàn thể Hội viên.

Tổ chức triển khai Nghị quyết của Đại hội, của Hội nghị toàn thể hàng năm của Ban chấp hành.

Quyết định thành lập các tổ chức trực thuộc của Hội theo đề nghị của thư ký Hội sau khi có Nghị quyết hoặc quyết định của Ban chấp hành.

 1. Phó chủ tịch Hội:

Phó Chủ tịch là một trong những thành viên của Ban chấp hành. Do Ban chấp hành bầu chọn. Số lượng Phó Chủ tịch do Ban chấp hành quyết định.

Phó chủ tịch là người giúp cho Chủ tịch trong công tác quản lý và điều hành Hội, được Chủ tịch ủy nhiệm và phân công trực tiếp phụ trách và điều hành một số công việc của Hội; được ủy quyền điều hành công việc của Ban chấp hành khi Chủ tịch vắng mặt.

ĐIỀU 16: Thư ký và Văn phòng Hội:

 1. Thư ký Hội do Ban chấp hành Hội bầu ra, có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

– Tổ chức điều hành các hoạt động của Văn phòng Hội. Đại diện cho Văn phòng Hội trong mọi quan hệ giao dịch hàng ngày.

– Chuẩn bị báo cáo cho các kỳ họp Ban chấp hành, Ban thường vụ, các kỳ họp thường niên và Đại hội nhiệm kỳ.

– Quản lý hồ sơ giao dịch của Hội.

– Xây dựng quy chế hoạt động của Văn phòng, quy chế quản lý tài chính, tài sản của Hội trình Ban chấp hành phê duyệt.

– Hàng quý lập báo cáo hoạt động của Hội trình Ban chấp hành, sau đó gửi lên các cơ quan quản lý.

– Lập báo cáo hàng năm, báo cao nhiệm kỳ của Ban chấp hành.

– Quản lý danh sách hồ sơ về hội viên và các tổ chức trực thuộc.

– Chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành về các hoạt động Văn phòng Hội.

 1. Văn phòng Hội:

– Văn phòng Hội hoạt động theo quy chế do Ban chấp hành phê duyệt. Tổ chức bộ máy Văn phòng cũng do Ban chấp hành quyết định.

– Nhân viên Văn phòng phải được đào tạo về chuyên môn và có trách nhiệm cao, được tuyển dụng làm việc theo hợp đồng.

– Kinh phí hoạt động của Văn phòng do khoảng thu từ hội phí và thu do đóng góp ủng hộ của các thành viên Ban chấp hành và các nhà hảo tâm.

ĐIỀU 17 : Ban Kiểm tra

 1. Đại hội bầu ra Ban kiểm tra gồm từ 03 đến 05 thành viên, có nhiệm kỳ cùng với nhiệm kỳ của Ban chấp hành. Ban kiểm tra hoạt động độc lập với Ban chấp hành và theo quy chế do Đại hội thông qua. Các thành viên bầu ra 01 trưởng ban.

Ban kiểm tra là cơ quan kiểm tra của Hội Doanh nghiệp, chịu sự quản lý của Ban chấp hành Hội.

 1. Ban kiểm tra có quyền hạn và nhiệm vụ:

Thực hiện kiểm tra toàn diện các hoạt động của Hội và việc thi hành Điều lệ, triển khai các Nghị quyết của Đại hội, của Ban chấp hành và Ban thường trực.

Kiểm tra tình hình tài chính của Hội.

Yêu cầu Hội viên, Ban chấp hành cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động của Hội.

Báo cáo kết quả kiểm tra trong nhiệm kỳ trước Đại hội.

Báo cáo các sai phạm hay chưa phù hợp cho Ban chấp hành yêu cầu khắc phục hoặc chấm dứt việc sai phạm.

ĐIỀU 18: Tổ chức của Hội:

Hội Doanh nghiệp Quận 9 là tổ chức Hội cấp địa phương đã được UBND Tp Hồ Chí Minh ra Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 25 tháng 05 năm 2005 cho phép thành lập.

Hội chuẩn bị đi vào thành lập  một số tổ chức cấp dưới( công ty cổ phần, dịch vụ tư vấn…) chịu sự quản lý của Hội. Hoạt động của các tổ chức trực thuộc chịu sự chỉ đạo thống nhất của Ban chấp hành Hội DN quận 9.

CHƯƠNG V: TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN CỦA HỘI

ĐIỀU 19: Tài chính và tài sản của Hội:

 1. Các khoàn thu:

Hội phí hàng năm của Hội viên đóng góp theo quy định.

Khoản ủng hỗ tự nguyện thêm ngoài hội phí hàng năm.

Các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức cá nhân trong và nước ngoài.

Các khoản thu khác.

 1. Các khoản chi:

Các khoản chi phải đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định tài chính.

– Chi cho hoạt động văn phòng, hội nghị, Đại hội, mua sắm trang thiết bị cần thiết.

– Chi hoạt động thông tin, tuyên truyền, báo chí, văn bản cho hội viên…

– Chi thù lao cho nhân viên, khen thưởng…

– Các khoản chi khác.

 1. Ban chấp hành căn cứ vào tài chính hàng năm để đề xuất hội phí và xin kinh phí từ Ban chấp hành, Ban thường trực Hội.

Báo cáo quyết toán tài chính trước hội nghị nhiệm kỳ hoặc báo cáo hàng năm.

CHƯƠNG VI:  KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

ĐIỀU 20: Khen thưởng:

Cá nhân có nhiều đóng góp cho việc xây dựng và phát triển Hội được thành viên Ban chấp hành cảm ơn và đề xuất khen thưởng.

Tùy theo tình hình thực tế, Ban chấp hành có thể lập một số giải thưởng và xem xét trao tặng cho các đơn vị, cá nhân Hội viên có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Hội.

ĐIỀU 21 : Kỷ luật

Các thành viên Ban chấp hành hoặc cá nhân khác trực thuộc Hội vi phạm Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại hội làm tổn hại đến danh dự, quyền lợi của Hội thì phải chịu kỷ luật, phê bình tùy theo mức độ có thể bị Ban chấp hành kỷ luật khiển trách, cảnh cáo hoặc bãi chức.

CHƯƠNG VII:  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

ĐIỀU 22 : Hiệu lực thi hành

Điều lệ này có 7 chương 22 điều, đã được Đại hội thông qua tại Đại hội nhiệm kỳ II ngày … tháng … năm 2012.

Điều lệ này thay thế Điều lệ ngày 29/07/2005 trước đây của Hội. Tất cả các thành viên của Hội có trách nhiệm tuân thủ quy định tại Điều lệ này.

Chỉ có Đại hội của Hội doanh nghiệp mới được quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ với 2/3 số hội viên có mặt tán thành và được UBND Quận 9 phê duyệt mới có giá trị thi hành.

Điều lệ sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua sẽ có hiệu lực kể từ ngày được UBND Quận 9 phê duyệt

BAN CHẤP HÀNH HỘI              

                                                                                                                                CHỦ TỊCH                         

                                                                                                        

                                                                                       NGUYỄN THỊ THIÊM